මෝඩයෝ රැලක් එක්ක
එකතු උන ගමන්
අපි එතන වීරයෝ...
හැබැයි ටික කලක් යද්දි
අපිත් ඒ ගානටම වැටෙනවා...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...