යාලුවොත් හරියට ෆේස්බුක් වගේ...

හිටපු හැටියේ,
update වෙනවා...
අලුත් features add වෙනවා..
තියෙන ඒවා remove වෙනවා...
deactivate වෙනවා...
Activate වෙනවා
etc...

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.