ස්ප්‍රයිට්....

පා


ක්ලියර්...

ඒ උනාට,
පොඩ්ඩක් කැලේ වැවිලා...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...