ඔයත් හොයන්න
මාත් හොයන්නම්
හමුවන්නට අපට
වෙලාවක්
තැනක්

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.