අතීතය
සතුටු උනත්
දුක උනත්

ගණුදෙනු කරන්නේ
කඳුලු එක්ක

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...