ඉස්සර මං
හඬ කැවීම් ශිල්පියෙක්
.
දැන්
රංගන ශිල්පියෙක්
.
ජීවිත වේදිකාවේ

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...