සැකයක් නැතත් හැරිලා බැලුවේ
ඉන්නවද කියලා
මගේ *හෙවනැල්ල

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...