පොලවේ පය ගැසූ මිනිසුන්
පයින්ද...
අනෙක් මිනිසුන් අඩි කිහිපයක්
උඩින්ද...
.
ගමනේ යයි..
.
____________
ජීවිතය | Life

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...