අපි ජීවත් වෙන්නේ
බඩගිණ්න විකුණලා
ලැම්බෝගිනි ගෙන්නන
රටක...

අපි බඩ ගැන නොහිතන ජාතියක්.... හුහ්..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...