අපේ සීනි
කූඹි කද්දි,
අනුන්ගෙ සීනි
කිරන ජාතියක්
අපි

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...