අපි වැඩියෙන්ම කැමති...
_____________________

දුක
බෙදාගෙන කන්න..
.
.
සතුට
බදාගෙන කන්න...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...