වාසිටි

අවුට්පුට් එක
චාටර් උනාට
.
ඉන්පුට් එක
හෙන මාකට්

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.