සිංහල මුස්ලිම්
වෙනම ඇරගන්නවා...
.
ආණ්ඩුව
දෙගොල්ලොන්ටම අරිනවා...
_____________
අඩෝ | ඇයිඩෝ

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...