ජී වි ත ය | L I F E

පදේ මොක උනත්
නටන්නේ එකම නැටුම

ඒත්

රිදම් එක පොඩ්ඩක් වෙනස්

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...