මගේ ජීවිතේ
මටත් මගහැරුන
තැන් ඇති...

නුඹ ඇවිදින්
එකිනෙක
මතක් කර දෙන හැටි...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...