ඉස්සර
.
පොඩි පින්නටත්
ලෙඩ උනාට
.
දැන්
.
මහ වැස්සටත් බය නෑ මං
ඔයා ලඟ ඉන්න නිසා

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...