හොඳ *මල් පිපෙන්නෙම
කටු අතුවල
එක්කෝ විල් මැද
එක්කෝ මහ රෑට..

ඒ ඔක්කොම තියෙන්නෙත්
අනුන්ගෙ වතුවල

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...