සාගරිකා

ගමන අතරමග
දෙදෙන
පෙම් පලහිලව්වක...

එකට ගැටෙන මංගල මුදු
වෙනම පටලැවිල්ලක..


Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...