අද 2013 අන්තිම 1වෙනි දවස... මේ අවුරුද්දේ අකවුන්ට් බැලන්ස් කරන්න මාසයක්ම තියෙනවා.. දුක සතුට ගිණුම්ගත කරලා.. සතුට බැලන්ස් එක විතරක් ඉස්සරහට ගෙනියන්න.. ඉගෙනගත් පාඩම්, වත්කම් ගිණුමකට දාලා තියාගන්න...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...