ආදරය කියන්නේ ගීතයක් නම්...
ඔබ එහි පදරචනයද...
ඔහු \ ඇය එහි තනුව විය යුතුයි..
එ දෙකෙහි නිවැරදි සමිශ්‍රනය මත
ගීතයේ සාර්තකත්වය රඳාපවතියි...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...