සොරි සොරි....
අමතකවෙලා
ස්විච් එක දැම්මේ...

____________________
හපොයි මෙහෙමත් ටියුබ්ලයිට්

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.