නාමල් අයියේ..
අපිටත්
පොඩි චාන්ස් එකක්
දෙන්න

CNR එකේ
වැලි කොට්ටෙකටවත්
ඉන්න..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...