පායපු හඳෙන් කුමටද
අහස පුරා
කලු වලාකුලු නම්

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.