පායපු හඳෙන් කුමටද
අහස පුරා
කලු වලාකුලු නම්

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...