මට ආසයි 
ආදරේ කරන්න,
ඇබ්බැහිවෙන්න...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...