මට ආසයි 
ආදරේ කරන්න,
ඇබ්බැහිවෙන්න...

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.