මම දන්නේ නැතිවග
ඔයා දන්නවද කියලා
මම දන්නේ නෑ

ඔයා දන්නේ නැතිවග
මම දන්නවද කියලා
ඔයා දන්නේ නෑ

Comments

  1. අපි අපිවම රවට්ටනව කියල ?

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...