මලේ වටිනකම, ලස්සන තියෙන්නේ
අතුඅග තියෙනකම් විතරයි..
මලක් නෙලීමෙන් අප කරනුයේ
යම් ආකාරයක ගබ්සාවක් නොවෙද..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...