කාලය
ගෙවී ගිහින්

නුඹටත් මටත්
හොරෙන්...

මම නැවතුනත්
එතනින්...

බොහෝ දුර
නුඹ ගොසින්...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...