මම
බලා උන්නේ
පුර පෝය දින
එනකන්...

නුඹ
බලා උන්නේ
අමාවක දින
එනකන්...

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.