ඔයා මට
ගොඩක් දේවල්
මතක් කරලා දුන්නා...

ඔයා මාව
අමතක කලාට පස්සේ....

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.