මගේ හිත 
කෝලම් මඩුවක්..
ඔයා 

හිතේ හැටියට රඟපු...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...