හඳ දිහා බලන්
කවි කල වරදට...

මෙන්න හැදිලා
අතපුරා කරගැට....

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.

__නොහැඳිනූ සහෝදර පෙම