හඳ දිහා බලන්
කවි කල වරදට...

මෙන්න හැදිලා
අතපුරා කරගැට....

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...