ඔයාට මගහැරුන දේවල් අතර මමත් ඉඳලා...

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.