කතා කරලා
ආදරේ ගැන
වඩා ඕනෑවට..
මගහැරිලා
දේවල් මට
ඕසෙට..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...