එෆ්බී එකෙන්
නොමිලෙම කරගන්න පුලුවන් එකේ,
මොකටද රෙජිස්ටාර්ට
5000ක් දෙන්නේ...

________________
Relationship

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...