ජීවිතය

විඳවීමකින්
තොර
විඳීමක් නැත...

_____________
ජීවිතය

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.