දණ ගැසීම

දුටු
ගෙදර බුදුන් ඉදිරියේ
දන ගැසීමට මැලිවන අප
නොදුටු
දෙවියන් බුදුන් ඉදිරියේ
කෙතරම් නම් දන හසනවද....

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...