සාමලා අමරලා පොත්වල තව ඇත
එන එන අය හා යාලු වෙතේ...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...