මොන භාෂාවෙන් කිව්වත්
වැඩක් නෑ,
හදවතට දැනෙන්නේ
නැත්නම්...

__________

ආදරය

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.

__නොහැඳිනූ සහෝදර පෙම