ඔබේත්
මගේත්
නොව,
අපි
අපේ ඇසින්
දකිමු,
අපේ
ජීවිතය...

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.