චුයින්ගම් තියෙන්නේ 
හපලා විසිකරන්න මිසක් 
කටේ තියන් 
හුරතල් කරන්න නෙමෙයි..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...