ලංකාව කියන්නේ
පට්ට සර්වර් එකක්...

ඕඑස් එක
කරප්ට් උනාට...

ෆුල් ෆොර්මැට් එකක්
දාන්නම වෙනවා...

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.

__නොහැඳිනූ සහෝදර පෙම