ඉස්සර
මම කියන ඒවා
හදවතටම දැනුනත්...

දැන්
කියන ඒවා
යන්තම් හරි ඇහෙන්නෙත්
ඉඳ හිට

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...