අපි
ලව් කරමුද

නැගෙනහිරින්
නගින

ඉරට හඳට

බස්නාහිරෙන්
බැස යන බව

අමතක කොට

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...