ඇවිදගෙන ගිහින්
අනන්තය වෙත..
වෙනද වාගෙම
අතින් අල්ලගෙන..
කොච්චර ලඟින්
උන්නාද අප..
අපිටම වෙන්වූ
සොඳුරුම ලෝකෙක..

ඇහැරුනේ මට
එලාම් එකේ සද්දෙට..

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.