කාලයක් පවතියි කියලා
හිත හදාගත්තට..
තාවකාලිකයි සියල්ලම

බොරුව කියන්නේ
තාවකාලිකව ගහන
ජැක් එකක් විතරයි....

ඒක පැන්නම හීන මාලිගාවම බකස්

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...