දුප්පත්කම
ගෙයි ඉස්සරහා දොරෙන්
එනකොට

ආදරේ
පිටිපස්සේ දොරෙන්
පැනලා දුවනවලු..

ඒත්
ඒවා හිතන්න ඕනේ
ගෙට වෙන්න කලින්..

ඒත් මට නම් ඔය කතාව අවලංඟුයි..

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.

__නොහැඳිනූ සහෝදර පෙම