සියල්ල සිදුවී හමාරය..
අශ්වයන් සියල්ල පැනගොස්ය...
ඒත් මම ඉස්තාලය වසාදැමුවෙමි....

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...