තනිව ඇවිදන් ගිය
දුරට වඩා
එක්ව ඇවිදන් ගිය දුර
අඩු උනත්...

ඒ මතකයත් එක්ක
ඇවිදන් යනවා මම
තව හුඟ දුරක්...

ආයෙත් ඇවිදන් යන්නට හිතුනොත් ඔබට
නැවතුන තැන ඉඳන්...

ආපසු හැරි එනවා මම
කොයිතරම් දුර උනත්...

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.