මං ආදරේ කරන්න
ඉගෙනගන්න හිතනකොට
ඔයා මාව
ෆේල් කරලා ඉවරයි....

හොඳ වැඩේ මට
මුලදි මුලදි පන්ති කට් කලාට...

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.