අපි මුවින් කතා නොකලේ
කතා කරන්න දෙයක්
නැති නිසාම නෙමෙයි...
ඒත්
බලපු එක බැල්මේ
වචනෙන් කියන්න බැරි
ගොඩක් දේවල් තිබුනා

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...